Category: Mantra

“Guru Brahma” by Om J

 

 

 

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara
Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guravay Namaha

Advertisements

Gayatri Mantra by Hridaya

Oṃ Bhūr Bhuvaḥ Svaḥ
Tat Savitur Vareṇyaṃ
Bhargo Devasya Dhīmahi
Dhiyo Yo Naḥ Prachodayāt