Category: Kirtan

“Guru Brahma” by Om J

 

 

 

Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara
Guru Sakshat, Param Brahma, Tasmai Shri Guravay Namaha

Advertisements