“The Wisdom Mantra” by Lama Surya Das & Steven Halpern

 

ངོ་བོ་གདོད་ནས་མི་འགྱུར་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་གཤིས་ལུགས།།

Ngo  o dod ne mi gyur troe dral gyi shi lug

 

ཀ་དག་གཏིང་གསལ་གཞོན་ནུའི་བུམ་སྐུ་རུ་བཞུགས་པ།།

Ka dag ting sel zhon nui boom Ku ru shug pa

 

ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ།།

Choe kui lama Yeshe dorje dey khyenno

 

ལྟ་བའི་གདིང་ཆེན་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག།།

Ta wai ding chen thop par bying gyi rang lob ship

 

རང་བཞིན་མ་འགག་ཟུང་འཇུག་འོད་གསལ་གྱི་ཚོམ་བུ།།

Rang zhin ma gag zung jug osel gyi tshombu

 

ལྷུན་གྲུབ་ངེས་པ་ལྔ་ལྡན་རོལ་པ་རུ་བཞུགས་པ།།

Lhun drup nge pa nga den rol pa ru zhug pa

 

ལོང་སྐུའི་བླ་མ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་དེ་མཁྱེན་ནོ།།

Long kui lama dechen dorje de khenno

 

སྒོམ་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱི་རཅ་རློབས་ཤིག།།

Gom pai tshal chen zog par jin gyi rang lob shig

 

ཐུགས་རྗེ་ཕྱོགས་ལྷུང་བྲལ་བ་མཐའ་གྲོལ་གྱི་ཡེ་ཤེས།།

Thug je chhog lhung dral wa tha dral gyi yeshe

 

ཀུན་ཁྱབ་རིག་སྟོང་རྗེན་པའི་ངོ་བོ་རུ་བཞུགས་པ།།

Kun khyap rig tong jenpai ngowo ru zhugpa

 

སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་འགྲོ་འདུལ་གླིང་པ་དེ་མཁྱེན་ནོ།།

Trul kui lama dro dul lingpa de khenno

 

སྤྱོད་པའི་བོགས་ཆེན་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱི་རཅ་རློབས་ཤིག།།

Chod pai bog chen jong par jin gyi rang Lob shig

 

རང་རིག་གདོད་མའི་གཤིས་ལ་འཕོ་འགྱུར་ན་མི་འདུག།།

Rang rig dod mai shi la pho gyur ni mi dug

 

ད་ལྟའི་ཤེས་པ་སངས་རྒྱས་མངོན་སུམ་དུ་འདག་པས།།

Da tai she pa sang gye ngon sum du dug pe

 

གུ་ཡངས་བློ་བདེའི་བླ་མ་སྙིང་དབུས་ནས་རྙེད་འབྱུང།།

Gu yang lo de lamai Snying ü ne nrye jung

 

སྙུག་མའི་སེམས་འདི་བླ་མའི་རང་བཞིན་དུ་རྟོས་ཚེ།།

Snyug mai sem dhi lamai rang zhin du tog tshe

 

འཛིན་ཞེན་གསོལ་འདེབས་གཅོས་མའི་སྡུག་ཡུས་ནི་མ་དགོས།།

Dzin zhen sol deb cho mai dug yu ni ma goe

 

མ་བཅོས་རིག་པ་རང་བབས་ཁ་ཡན་དུ་་ཀློད་པས།།

Ma choe rigpa rang bab kha yen du loe pe

 

གཏད་མེད་གང་ཤར་རང་གྲོལ་བྱིན་རླབས་དེ་ཐོབ་འབྱུང།།

Te me gang shar rang drol jin lab de thop jung

 

བྱས་པའི་ཆོས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་དུས་ནི་མི་གདའ།།

Je pai choe kyi sang gye drub dhue ni mi dah

 

ཡིད་དཔྱོད་བློས་བྱས་སྒོམ་འདི་བསླུ་བྱེད་ཀྱི་དགྲ་རེད།།

Yi chod lo jed gom dhi lu jed kyi dra re

 

ད་ནི་འཛིན་བསྟངས་ཞིག་པའི་དོན་མེད་ཀྱིསྨྱོན་པ།།

Da ni dzin tang zhig pai don me kyi nyonpa

 

བྱུང་རྒྱལ་གཅེར་ཉལ་ངང་ལ་མི་ཚེ་སྐྱེལ་སྟོང།།

Jung gyal cher nyal ngang la mi tshe di kyel tong

 

གང་ལྟར་བྱས་ཀྱང་དགའོ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།།

Gang tar je kyang gao dzogchen gyi nal jor

 

སུ་དང་གྲོགས་ཀྱང་སྐྱིདདོ་པད་འབྱུང་གི་བུ་་བརྒྱུད།།

Su dang drog kyang kyid do pejung gi bu gyud

 

མགོན་ལ་འགྲན་ཟླ་མེད་དོ་གཏེར་ཆེན་གྱི་བླ་མ།།

Gon la dren dha me do terchen gyi lama

 

ཆོས་ལ་དོ་ཟླ་མེད་དོ་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག།།

Chho la do da me do khandro yi nying tig

 

མོང་ཆེན་སྙིང་གི་མུན་པ་རང་མལ་དུ་སངས་ནས།།

Mong chhen nying gi mun pa rang mal du sang ne

 

འོད་གསལ་ཉི་མ་འགྲིབ་མེད་འཁོར་ཡུག་ཏུ་འཆར་བའི།།

O sal nyima drib me khor yug tu chhar wai

 

སྐལ་བཟང་འདི་ཀོ་ཕ་གཅིག་བླ་མ་ཡི་སྐུ་་དྲིན།།

Kal zan  di ko pha chig lama yi ku drin

 

དྲིན་ལན་འཁོར་མཐའ་མེད་དོ་བླ་མ་རང་དྲན་ནོ།།

Drin len khor tha me do lama rang dren no

 

English:

The nature of perennial truth is devoid of action.

Residing in the depth of clear space in the vase-like form of a child.

I beseech you Lama, the vajra wisdom of dharmakaya.

Bless me, that I can realize the depth of the greatest view.

 

The unbreaking nature of dual existence in union of clear light.

 

Exists in the bliss of self- illumined display of five certainties.

 

I beseech you, Lama, embodiment of great bliss sambhogakaya.

 

Bless me, that I can perfect the skills of great meditation.

 

Unbiased compassion is the wisdom beyond duality.

 

The ever-present essence of rigpa in pervading space

 

I beseech you lama, the nirmanakaya tamer of beings.

Bless me, that I can cultivate great skills on the path.

Of unwavering nature is the primordial self-awareness.

The awareness of ‘now’ is the very Buddhahood in truth.

 

In the vast expanse I am contented to find my Lama in the heart.

When the innate awareness is found to be the nature of the Lama.

The blind endeavor of grasping and letting go is no longer a need.

Being in the self-dwelling flow of pure awareness.

 

I am blessed with the self-arising nature of liberation.

Contrived practices seldom leads to Buddhahood.

Meditation induced by the mind is a deceitful enemy.

Now devoid of grasping and letting go is this useless madman.

 

Spent this human life in the flow of naked and idle sleep

Joyful is he the yogi of Dzogchen, in whatever he does.

Happy is he the son of pema jungne, with who ever he befriends.

Peerless is my refuge, the great Terton Lama.

 

Peerless is his teaching, ‘the heart of dakinis.’

Great clumsiness that defiled my heart is self-liberated.

The radiant clarity of the sun pervades day and night.

This great fortune is but the grace of my only father Lama.

 

Unrepayable is your kindness, Lama, I think of only you.